Er alle kyllinger halalslagtet?

Alt kylling i Danmark er halal!

Nej. Det er det bestemt ikke. Men det er en sætning de to største fjerkræslagterier – Rose Poultry og Danpo krampagtigt holder fast i, for at forsvare at de slagter hele produktionen halal. De repræsenterer en meget stor del af markedet, og især discountdelen af markedet. Disse slagterier slagter kun halal, og derfor vil de producenter der egentlig ikke efterspørger halalslagtning, men som får deres fjerkræ slagtet ved disse slagterier, ende ud med et produkt der er halalslagtet, men egentlig ikke mærket som halal. Blandt disse hører De 5 Gårde. Men på trods af at de to store slagterier påstår at alt kylling i Danmark er halal, er der nok en årsag til at Danpo har købt sig ind i Sødam, som ikke slagter halal. De er måske ved at vågne lidt op alligevel. Dansk fjerkræ har i de sidst år tabt markedsandele til importeret fjerkræ – en stor del heraf ikke-halalslagtet.

Vi har lavet “listen” hvor man kan se hvilke producenter der sælger kød der ikke er halalslagtet. På denne liste finder man flere fjerkræproducenter, og tallet er heldigvis stigende. Der findes mange kyllinger i køledisken i dag, der ikke er halalslagtet. Gråsten, Sødam, Løgismose, Allégårdens kyllinger m.fl. Faktisk er markedet stigende, og Dansk Fjerkræ taber marked til importerede kyllinger, da forbrugerne, i stigende grad, efterspørger kvalitetskyllinger der ikke er halalslagtet.

Retten til at fravælge halalkød respekteres ikke.
Der er en stadigt stigende del af befolkningen der ønsker at fravælge halalkød. Om dette er af religiøse årsager, om det skyldes dyrevelfærd, eller om det skyldes modstand mod at man igennem fødevarer betaler penge til islamistiske organisationer er vel egentligt underordnet. Danskere der ønsker at fravælge halal, bør respekteres på lige vilkår som muslimer eller jøder der ønsker at fravælge svinekød. Men det bliver vi ikke. Vi får serveret halalkød på sygehuse, i fængsler, i institutioner uden at vide det. Ved dit lokale pizzeria står der måske “skinke” eller “bacon” på menukortet. Men det er højst sandsynligt et produkt der er lavet af en helt anden kødtype end svinekød, og man bliver dermed snydt til at spise halalkød.

Argumenter for at halalslagte i Danmark.

“Der er kun bønnen til forskel”
Det er nok det mest slidte argument overhovedet, “Hvad skade tager du af der er bedt en bøn over kyllingen” Nu vil enhver der har set et større dansk fjerkræslagteri ikke ligefrem fornemme at der findes personer fordybet i bøn, midt i al larmen. Men det der menes er, at en del af en halalslagtning er, at der bedes en bøn i forbindelse med slagtningen. I dag foregår dette ved en imam, som er ansat via Islamisk Kulturcenter, kontrollerer slagtningen, og tavst beder en bøn når slagtningen begynder. Hans job er også at kontrollere at strømstyrken på vandbadet, (som desværre er den eneste metode der er godkendt til halalslagtning af fjerkræ i Danmark) ikke er for høj. Hvis strømstyrken er for høj, risikerer den at slå dyret ihjel, og så er dyret ikke halal.
Det er trods alt kun 10 % af eksporten af fjerkræ der går til muslimske lande, ifølge Landbrug & Fødevarer
Tænk på den danske eksport!
Vi er ikke uvidende om den danske eksport – men vi kan ikke se at det skulle være umuligt at holde en afdeling af Rose Poultry og Danpo halalfri. Ligeså vel, som deres halalafdelinger ikke må “forurenes” af dyr der ikke er halal, kunne vi ønske os, at danske varer blev produceret på slagterier, hvor religion overhovedet ikke vedkom produktionen. Og hvor man kunne bruge moderne slagtemetoder, uanset om de var halalgodkendte eller ej. Det er trods alt kun 10 % af eksporten af fjerkræ der går til muslimske lande, ifølge Landbrug & Fødevarer, så det burde være muligt at lave en decideret eksportafdeling. Vi er faktisk overbevist om at et sådan tiltag ville have en positiv effekt på den danske kyllingeproduktion – også mht. eksport.
Den danske import af fjerkræ har oplevet betydeligt større positiv udvikling de sidste år, hvor den danske eksport er faldet. Det er nærliggende at drage paralleller til den øgede import af ikke halalslagtet fjerkræ. Der findes større virksomheder som f.eks McDonald, som stiller så store krav at Danpo og Rose Poultry i længden vil tabe markedsandele her. McDonalds er allerede begyndt at købe kylling på slagterier hvor dyrevelfærd vægtes højere end enkelte religioner. Danpo har, som tidligere nævnt, købt majoriteten i Sødam. Dette kunne ligne et skridt i den rigtige retning – Vi mangler bare at man dropper de forældede strømførende bade.
Danpo har, som tidligere nævnt, købt majoriteten i Sødam. Dette kunne ligne et skridt i den rigtige retning – Vi mangler bare at man dropper de forældede strømførende bade.
Muslimske afgifter og indtægter.
Ud over bønnen, er der, som nævnt også de muslimske ansatte. Disse er et krav, og det kan både være slagtere og supervisorer der skal godkendes af, og ansættes gennem Islamisk kulturcenter. Da disse er ansat gennem Islamisk Kulturcenter, må man formode er centeret har en vis avance herpå. Enkelte danske fjerkræslagterier tør stå frem og sætte fingeren på problemet. “Det fjerkræ slagteri som Hanegal samarbejder med vedr. kyllingekød er blevet mødt med meget høje krav til betaling af halal-certifikat. Desuden ønsker den muslimske organisation, at der skal forefindes særskilte certifikater på de enkelte udskæringer. Det ønsker Hanegal ikke at betale for”
Godkendelse
Slagteriet skal som det første søge om tilladelse til at halalslagte. For at blive godkendt som halalslagteri betaler slagteriet et gebyr som starter ved 16-18.000 kr.
Kontrolgebyr
Dertil kommer et årligt kontrolgebyr. Dette gebyr betales til Islamisk Kulturcenter, og er for at kontrollere at slagteriet overholder de betingelser der skal til for at være halal.
Eksportcertifikater
Man betaler for eksportcertifikater. Disse certifikater dækker kød på op til 25 ton. Her er det vigtigt at understrege at prisen er den samme – ca. 1000 kr. uanset om certifikatet dækker 200 kg. kød. eller 25 ton. Der regnes pr påbegyndt 25 ton – og de dækker kun een udskæring. Disse certifikater skal være godkendt at MWL – Moslem World League og skal bruges til eksport.
Slagtecertifikat
Ud over halalcertifikat, udstedes også slagtecertifikat. Det er er certifikat som udstedes til den virksomhed der står for videreforarbejdningen af kyllingen. men kun for én udskæring. Da der jo er mange forskellige udskæringer, kræver disse hver et certifikat.
Audit
Slagteriet betaler også IKC for audit. Det er op til Islamisk Kulturcenter hvor ofte, og hvor meget dette omfatter.
Det siger sig selv at slagteriet, og dermed forbrugerne skal betale for de ovenstående punkter. Afgiften for den del der eksporteres til muslimske pålægges modtagerne, her er dog udelukkende tale om selve eksportcertifikatet.
Derudover findes også et halalcertifikat som bruges til dokumentation mellem danske slagterier og opskæringsvirksomheder, men om dette certifikat også er belagt med afgift ved vi ikke.
Så selv om Danpo påstår at de ikke betaler over 100.000 kr til Islamisk Kulturcenter, kan man godt tvivle lidt på denne påstand med ovenstående in mente. Man kan jo også undres over at slagterierne i årevis har nægtet af fremlægge en oversigt over udgifter til muslimske organisationer. medierne har påvist at disse indtægter går til islamistiske organisationer – men slagterierne har ikke kommenteret på dette. Tvært imod påstår Danpo at “ Kulturcenteret driver kirke med almindelige kirkelige handlinger, deltager i danske og tværkulturelle arrangementer og fungerer som besøgscenter for skoler og lignende” – på Danpos hjemmeside. De muslimske organisationer prøver for tiden at overbevise finske fjerkræslagterier om at de skal halalslagte. De tilbagemeldinger vi får fra Finland tyder på at de beløb de bliver præsenteret for er næsten oppe på 1 kr. på kg. kød. Det er det højeste beløb vi endnu har hørt om. Her er det værd at bemærke at Rose Poultry i dag ejes af den finske koncern HKscan. HKscans kommunikationschef Kristian Mortensen påstår at Rose Poultry ikke betaler over èn krone pr. ton kød i samlet udgift til Islamisk Kulturcenter. Han har dog efterfølgende ikke ønsket at bekræfte denne påstand.

Lovgivning

I den gamle bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr stod: Det er en betingelse, at slagtningen foregår på et slagteri, og at kødet fra et dyr helt eller delvist forventes afsat til eller afsat med henblik på videresalg til befolkningsgrupper, der efterspørger dyr slagtet efter religiøse ritualer.
Men da flere slagterier fik politianmeldelse for at sælge dette kød til hele markedet, uden skelen til religion, ændrede man formuleringen i den efterfølgende bekendtgørelse til: Det er endvidere en betingelse, at slagtningen foregår på et slagteri, og at kød eller andre dele fra et dyr helt eller delvist forventes afsat til eller afsat med henblik på videresalg til befolkningsgrupper, der efterspørger dyr slagtet efter religiøse ritualer.
Nu pointerer man at der er muslimsk marked før kyllingefødder, og dermed begrundelse for at slagte alt kylling halal. Derfor er alt fjerkræ fra de store slagterier i dag halalslagtet. Og det på trods af, at under 10% af den samlede eksport går til de muslimske lande.
EU fastslog i 1998 at der var problemer med dyrevelfærden mht. strømførende bade “I juni 1998 afgav Den Videnskabelige Komité for Dyrs Sundhed og Trivsel en rapport om anvendelsen af blandinger af kulsyre, ilt og nitrogen til bedøvelse eller aflivning af fjerkræ(1). Rapporten viste, at sammenlignet med elektricitet kan anvendelsen af en kombination af disse gasser forbedre kødkvaliteten og dyrevelfærden. På grundlag af holdningen i Den Videnskabelige Veterinærkomité er Kommissionen ved at forberede et forslag vedrørende bedøvelse og aflivning af dyr. Forslaget forventes fremsat i nær fremtid.” – Vi venter stadig!

Slagtemetoden.

Strømførende vandbade
Fjerkræslagterierne og Dyrenes Beskyttelse har i mange år påstået at den metode man halalslagter med i Danmark er den mest dyrevenlige og moderne metode der findes – men dette er ikke sandt. “ Hvad angår dyrevelfærden er processen anerkendt af Dyrenes Beskyttelse og Fødevarestyrelsen. Forud for aflivning bedøves kyllingerne ved at deres hoveder føres hurtigt gennem et strømførende kar med vand. Bedøvelsen sikrer en smertefri aflivning og sker jævnfør dansk og europæisk lovgivning.” Skriver Danpo.
Alternativer til strømførende bade
Der er bedre metoder med co2 der ikke stresser dyrene under ophængning, og som bedøver dem omgående. Et kritikpunkt ved bedøvelse med strømførende vandbade har i mange år været, at dyrene ikke er bedøvet – men paralyseret pga strøm. Ligeledes har der været stor diskussion om strømstyrken i de strømførende saltvandsbade. Hvis strømstyrken er for høj risikerer den at slå kyllingen ihjel – hvilket efter vores opfattelse er helt OK. da det jo egentlig er meningen med det hele. Men… Så er kyllingen ikke halal efter muslimernes opfattelse. Derfor kræver de at man skruer ned for strømstyrken i Danmark, så de er sikre på at dyrene ikke dør – før de slås ihjel?? Derfor er det en del af imamens job at kontrollere at dyrene ikke dør af strømbadet. “ Slagtningen skal ifølge loven overværes af en slagterimedarbejder for at sikre, at dyrene ikke lider overlast. På de danske slagterier er disse medarbejdere muslimer “ – Vi finder det meget betænkeligt at man i Danmark har sat personer der er modstandere af bedøvelse, til at overvåge….. netop bedøvelsesmetoden.
– Vi finder det meget betænkeligt at man i Danmark har sat personer der er modstandere af bedøvelse, til at overvåge….. netop bedøvelsesmetoden.
Hvad siger EU til vandbadet?

I EU’s forordning Nr. 1099/2009 af 24. september 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet står “ Henstillinger om udfasning af brugen af kuldioxid til aflivning af svin og af fuglevandbade til bedøvelse af fjerkræ er ikke medtaget i denne forordning, da konsekvensanalysen viste, at sådanne henstillinger i øjeblikket ikke er økonomisk bæredygtige i EU” Ovenstående viser at EU er fuldt ud klar over at bedøvelsen med vandbad burde udfases, men da det er den eneste der er halalgodkendt, vælger man at se gennem fingre med dette, og fortsætter med at bruge den.

Bedøvelse med CO2
Et argument som har været brugt mod bedøvelse med Co2 er at man ikke har erfaring med den slags bedøvelse i Danmark. Dette er ikke sandt. I mange år, har den såkaldte Chickpulp kørt rundt i landet, når udtjente æglægningshøns skal aflives. Her kommer man fjerkræ i en kasse der er påmonteret på maskinen, de bliver omgående bedøvet/slået ihjel, og fortsætter automatisk videre i maskinen til slagtning til f.eks minkfoder. Den virkelige årsag til at producenter, samt Dyrenes beskyttelse ikke med det samme klapper i hænderne over de nye bedøvelsesmetoder, er nok den, som bliver fastslået i en rapport fra teknologisk institut DMRI fra den 10. marts 2011. Her konkluderer man: El-bedøvede kyllinger genvinder bevidstheden, således at de kan stå op ca. 120 sekunder efter bedøvelsens ophør, hvorimod det ikke er alle gasbedøvede kyllinger, der genvinder bevidstheden, når alle kyllinger skal være forsvarligt bedøvede.
Det virkelige problem er måske religion? Derved kommer vi formodentligt til kernen af problemet. De nyere og bedre bedøvelsesmetoder er ikke halal, da de dræber dyret, i stedet for at bedøve dem. Derved kan metoden ikke halalgodkendes. Muslimer går meget op i at dyret er i live i slagteøjeblikket, og påstår fejlagtigt at dette er et krav for at blodet kan forlade dyret. Dialrelrapporten slår fast at afblødningen er den samme uanset om et dyr afbløder umiddelbart efter at være slået ihjel, eller om der er ved bevidsthed, eller er bedøvet.
Dyrenes Beskyttelse.
Dyrenes beskyttelse har lidt ambivalent holdning til emnet. Den bedøvelsesmetode som bruges til bedøvelse af det fjerkræ der bærer mærket “Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse” ønsker Dyrenes Beskyttelse også forbud imod. Desværre har Dyrenes Beskyttelse fjernet alle udtalelser fra deres dyrlæger på deres webside, som fremstod som kritiske overfor halalslagtning i Danmark, med den seneste opdatering af hjemmesiden.
Engang et respekteret mærke. Men efter at Dyrenes Beskyttelse brød deres egne regler for at tilfredsstille Dansk Supermarked og importere halalslagtet lam, slagtet efter metoder som DB ikke godkender i Danmark, har mange mistet tilliden til mærket.
“Processen er anerkendt af Dyrenes Beskyttelse “ Skriver Danpo, men andre steder siger Dyrenes Beskyttelse “ Forbyd strømbad til fjerkræ “ Dyrenes Beskyttelse siger i forbindelse med slagtning af høns, at bedøvelse med CO2 er at foretrække “Rent dyrevelfærdsmæssigt er det at foretrække, fordi det sker lige udenfor stalden. Dyrene slipper nemlig for en transport til slagteriet “ Men et andet sted kan vi citere dem for at sige “Og Dyrenes Beskyttelse har heller ikke noget at indvende, så længe de danske regler overholdes. – Det foregår på fuld forsvarlig vis. Vi er ligeglade med det religiøse aspekt” I 2015 ville Dyrenes Beskyttelse have en rapport om de nye bedøvelsesmetoder klar. Vi har rykket efter denne rapport, men har ikke fået noget konkret svar. Derfor anbefaler Dyrenes Beskyttelse stadig den forældede bedøvelsesmetode med strømførende bade.
Landbrug & Fødevarer beretter at halalslagtning udelukkende skyldes 10% af produktionen http://www.lf.dk/for-medlemmer/lf-business/2016/6/halal#.V9J5zK0pqLU
Statistikker over æg- og fjerkræproduktionen i Danmark til og med 2014. http://www.lf.dk/~/media/danskfjerkrae/aarsberetning/fr-%C3%A5rsberetning-2014–endelig.pdf?la=da
Dyrenes Beskyttelse siger at Chickpulp er at foretrække https://www.facebook.com/DyrenesBeskyttelse/posts/272177256135794
Hanegal tager afstand fra halal http://hanegal.dk/viden-om/halal/
Danpo fortæller om islamistisk afgift http://www.danpo.dk/da/om-danpo/halal
EU’s forordning Nr. 1099/2009 af 24. september 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32009R1099&from=DA

Forsvandt halalkødet fra Hvidovre Hospital?

Havde det så en effekt, dengang i 2013, da hele Danmark var i oprør over at høre at Hvidovre hospital aktivt tilvalgte halalkød?

Vi taler jo ikke om et tilvalg, rettet mod det muslimske mindretal på hospitalet. Det der fik danskerne op i det røde felt var at Hvidovre Hospital, tilvalgte halalkød til alle patienter. Hospitalet indrømmede det helt åbent, men hospitalet havde tilsyneladende glemt at underrette en del patienter om dette. Man kunne stadig finde retter med svinekød, men alt oksekød og kylling var halal.

Balladen tvang hospitalet til at ændre praksis, og ikke indkøbe halalkød, så man må jo sige at danskernes harme og protester havde en effekt.

Men vil det så sige at hospitalet i dag ikke serverer halalkød?
Skriver man til hospitalet og spørger er svaret nej – men tjekker man hvilke firmaer man køber kød ved, må det korrekte svar være…. Måske!

Indkøbet bliver foretaget ved de virksomheder som handler med de store “måske halalslagterier” i Danmark, som skare, Danish Crown og Hadsund – “Nordic beef” alle sammen steder der ikke vil indrømme hvor stor en del af deres produktion er halal – De kan heller ikke fortælle hvordan forbrugerne kan finde ud af, om kødet er halal.

Så ja… kritikken sejrede, men morallen tabte igen!

Link til artikel fra billede øverst https://www.hvidovrehospital.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/nyheder2013/Sider/Halal-debatten-er-naaet-til-Hvidovre.aspx

Link til artikel fra billede nederst https://www.dr.dk/nyheder/indland/antiislamister-i-protest-over-halalslagtet-koed

Køb kød der ikke er halalslagtet.

Ønsker du at købe kød der ikke er rituelt slagtet, er supermarkeder, og en del slagtere, desværre ikke altid en mulighed. Meget af kødet er ikke mærket som halalkød, men er alligevel halalslagtet. På den måde betaler du, uden at vide det, afgift til islamistiske organisationer og støtter dermed dyremishandling.

Har du oplysninger er du meget velkommen til at skrive det som kommentar.Bemærk at en del af forhandlerne har online salg, eller kører ud til, f.eks Torvehallerne. Der er også flere af dem der har forhandlerlister på deres website.Som noget nyt tilføjer vi et par steder hvor man kan spise uden skulle spekulere på om kødet er halalslagtet.

Fjerkræ.

Der findes mærker som man kan finde i køledisken som ikke er halalslagtet, Heriblandt Gråsten, Sødam, Løgismose, Dansk And, Principkyllingen og kyllinger fra Allégården. Mange af de udenlandske kyllinger er heller ikke halalslagtet, men da vi ikke har sikre udtalelser derfra, undlader vi at nævne disse.

Okse/kalvekød.

Der er rigtigt mange gode steder herunder, som også vægter dyrevelfærd højt. I køledisken kan du finde oksekød der ike er halalslagtet ved at vælge Grambogård, Thise og Friland.dk – sidstnævnte er fra Danish Crown som ellers er meget store tilhængere af halalkød, og som nægter at oplyse om deres kød er halalslagtet eller ej, men de påstår dog at alt kød fra Friland.dk ikke er halalslagtet.

Svinekød

Svinekød er selvfølgelig altid det sikre valg, da det aldrig er halalslagtet. Det er dog ikke alt svinekød der kommer fra de bedste kår, set med dyrevelfærdsbriller, men igen er der rigtigt gode alternativer på listen nedenfor.

Spisesteder: Som noget nyt er der startet en liste som beskæftiger sig med spisesteder den hedder Mad uden halal, og et et kig værd.

Nedenfor ser du en del slagterier og gårdbutikker der sælger kød der ikke er halalslagtet. Det er en god måde at støtte sit lokalsamfund, og samtidig handle med samvittighed. Har man ikke mulighed for at køre til disse steder er der dog stadig mulighed for at finde noget i sit lokale supermarked som ikke er halal. Vi nævner her et par eksempler.

Gråsten Kylling. Gråsten kylling findes i udvalgte butikker.

Thise og Ko. Oksekød der ikke er halal (Og her bør nævnes at Thises mejeriprodukter heller ikke er underlagt halalalfgifter). Thise & ko forhandles af Coop.

Sødam Kylling. Sødam finder du bl.a. i Fakta butikkerne.

Friland.dk. På trods af Danish Crowns store forkærlighed for halalslagtning, så har de faktisk en afdeling hvor de ikke slagter halal – Men der skal stå Friland.dk på den for at man kan være sikker.

Løgismose. Løgismose forhandles bl.a. i Netto. Løgismoses kylling er ikke halal.

Dansk And. Dansk And slagter heller ikke halal. Det ophørte de med i 2015

Bemærk at en del af forhandlerne har online salg, eller kører ud til, f.eks Torvehallerne. Der er også flere af dem der har forhandlerlister på deres website.

Stalddørskataloget. Websites som stalddørskataloget er et godt sted at starte. Men da de linker til mange forskellige sider, kan vi selvfølgelig ikke garantere at alle steder ikke halalslagter. – Her må I meget gerne komme med tilbagemeldinger. Vi skriver til dem vi kan finde mailadresser på, men det er en omfattende proces – og det er ikke alle der er lige ivrige med deres tilbagemeldinger. Vi har prøvet, pr mail, at spørge om de enkelte gårdbutikkers kød er halalslagtet. Men det virker som om de er bange for at svare os (hvilket nok ikke kommer bag på medlemmerne af siden). Vi fik dog en kommentar fra Camilla Plum fra Fuglebjerggård der udtrykte at de er tilhængere af halalslagtninger. Ligeledes svarer Farmers market, som Camilla Plum også er involveret i, at de også er tilhængere af halalslagtet og schæchtet kød, så dem prøver vi at undgå.

Vi har prøvet at dele forhandlerne op i Jylland, Fyn og Sjælland. Men som tidligere nævnt, sælger flere af dem online.

Jylland.

Gråsten Fjerkræ
Et sted der oplyser på deres hjemmeside, at deres kød ikke er halalslagtet. Deres fjerkræ forhandles efterhånden mange steder. Vi har set produkter fra Gråsten hos Løvbjerg, Føtex og Brugsen. Det skulle være muligt at kontakte slagteren i din lokale brugs, og fortælle ham hvilke produkter fra Gråsten du ønsker, og han skaffer dem hjem. Vi har dog oplevet at en del af Coops forretninger fejlagtigt påstår at alt fjerkræ i Danmark er halalslagtet, eller prøver at bilde deres kunder ind, at fjerkræ fra De 5 Gårde ikke er halalslagtet – på trods af, at det modsatte er tilfældet. Kværsgade 18, 6300 Gråsten
Facebook

Nr Snede kødsalg og slagtehus.
Stort udvalg i ikke halalslagtet kød.
Fællesvej 24 8766 Nr. Snede
Facebook

Økogårdene Skjern Enge
Her kan du kød der ikke er halalslagtet.
Facebook

Slagter Engen.
I Sæby er det også muligt at købe kød der ikke er halalslagtet
Facebook

Jensens slagtehus
Jensens slagter primært svin, men de skal da på listen alligevel. Rigstrupvej 44. 8370 Hadsten.

Rosenbeck Frilandskød.
Rosenbeck Frilandskød oplyser at deres kød ikke er halalslagter. De har egen gårdbutik, og er at finde i Nordjylland ved Dronninglund. De leverer også kød.
Facebook

Bjerre kød I Bjerre.
Bjerre kød slagter ikke halal. Men deres kyllinger er halalslagtet
Bjerrevej 346, 8783 Hornsyld
Facebook

Store Lyngdal
Kød fra Store lyngdal er ikke halalslagtet.
Klintrup Hedevej 150, 8641 Sorring
Facebook

Hopballe Mølle.
Kyllingerne fra Hopballe mølle er ikke halalslagtet, og de kan købes online.
Hopballevej 56, 7300 Jelling

Den stolte slagter på Djursland.
Leverer ikke-halalslagtet kød til døren.
Tempovej 18, 8500 Grenaa
Facebook

Kildegaarden.
Visborgvej 46 · 9560 Hadsund

Hanegal.
Oksekød fra Hanegal er ikke halalslagtet.Deres hønsekød er ikke halalslagtet, Bemærk – deres kyllinger er halalslagtet
Forhandlerliste her. Måske burde vi udelukke Hanegal fra listen, da deres kyllinger er halalslagtet, men de er ærlige om deres varer, og tør udtrykke en meget skarp holdning til halalslagtning, både ægte og semihalal. Det værdsætter vi. Læs deres holdning her
Facebook

Egtved Slagtehus.
Egtved slagteren slagter ikke halal
Brudesøvej 1 og Aftensang 3, 6040 Egtved
Facebook

Egå Slagteren
Egåhavvej 2A 8250 Egå
Facebook

Snæbum slagteforretning
Her slagtes ikke halal.
Snæbumvej 40, 9500 Hobro
Facebook

Troldgården
Troldkirkevej 4 8732 Hovedgård Vedslet
Facebook

Korsmedergaard.
Her sælges heller ikke halalslagtet kød.
Gl. Viborgvej 210 Randers NV, 8920

Økokyllingen.
Endnu et sted hvor man kan købe kylling der ikke er halalslagtet. Online salg. De leverer i hele landet
Facebook

Sødam Økologisk fjerkræ.
Her slagtes ikke halal.
Landevejen 19, 6780 Skærbæk
Facebook

Raunsmed Fjerkræ
Rausmed fjerkræ er ikke halalslagtet.
Lyngbyvej 100, 9480 Løkken

Emilievejs slagterforretning
I Frederikshavn er det også muligt at handle kød der ikke er halalslagtet.
Emilievej 13. 9900 Frederikshavn.
Facebook

Jelling Naturkød.
Hos Jelling Naturkød sælges kød der ikke er halalslagtet.
Odinsvej 21. 8722 Hedensted
Facebook
Onsild Slagtehus
Rævebakken 2, 9500 Hobro

Gothenborg fjerkræ
Bemærk deres skovkylling
Facebook

Fyn

Skibhusslagteren.
Skibhusslagteren i Odense sælger ikke halalkød.
Facebook

Skallebølle Slagtehus
tæt ved Odense er et stort slagtehus. Her slagtes ikke halal.
Odensevej 153 5492 Vissenbjerg

Stensgård Principlandbrug.
Det er helt fantastisk at se, hvordan de holder dyr og slagter dem. Har været på guidet rundvisning og hørt/set det hele. Når man spiser i spiseriet, kan man igennem et vindue se ind i selve slagtehuset. Intet er skjult, der er nemlig ikke noget at skjule.
Steensgaard 7 5642 Millinge
Facebook

Toftegaard Gårdbutik.
Dyrene skydes på marken, så meget højere dyrevelfærd opnås næppe. mail: jtoftegaard@health.sdu.dk
Glorupvej 16 5853
Facebook

Allégårdens Kylling.
Allégården slagter ikke halal. Melbyvej 34, 5471 Søndersø Allégården kører også vareture.

Ditlevsdal Bisonfarm.
Ditlevsdal slagter ikke halal. Bisonokserne bliver skudt på marken, og afbløder på marken. Nok den mest dyrevenlige slagtning der findes. Stedet er bestemt et besøg værd. Mens man spiser i deres restaurant, kan man kigge ud over markerne hvor de imponerende dyr går.
Tokkerodvej 24 | 5462 Morud
Facebook

Gelsted slagteri
– på Fyn Gelsted slagteri har oplyst at de ikke slagter halal.
Søndergade 45, 5591 Gelsted

Vellingegårds slagteri.
Kød fra Vellingegårds slagteri er ikke halalslagtet. Deres produkter findes flere steder i Danmark. Åben efter aftale
Vellingegårdsvej 47 5450 Otterup

Løgismose
Løgismoses kyllinger er ikke halalslagtet. Kan købes mange steder b,a, Netto.
Facebook

Vester Hæsinge slagter
Her slagtes ikke halal. ‘
Birkevej 37, Vester Hæsinge, 5672 Broby
Facebook

Sjælland

Dyssegaardens juletræsplantage
Dyssegaarden har et bredt udvalg af ikke-halal varer. deres kylling er heller ikke halal.
Frederiksborgvej 570, 4000 Roskilde
Facebook

Økopusheren

Frederikssund Kødmarked.
Her sælges ikke halal.
Færgevej 61, 3600 Frederikssund
Facebook

Bagsværd Slagteren.
Her sælges i øvrigt også Gråsten kylling. Bindeledet 16 · 2880 Bagsværd Svendsens slagterbutik Det er faktisk stadigt muligt at finde varer på Nørrebro der ikke er halal.
Jagtvej 133, 2200 København N
Facebook

Peberdalsgård Bison.
Ligesom på Ditlevsgård skydes dyrene på marken, for derefter at blive kørt ind i slagteriet.
Gyrstingevej 88 · 4100 Ringsted

Egehøjgaard
Egehøjgaard sælger kød fra dyr der ikke er halalslagtet. Hanebjergvej 43400 Hillerød
Facebook

Kødsnedkeren.
Ørby Kødsnedkeren sælger kvalitetskød. Det er muligt at handle på nettet. Facebook

Kødbilen.
Online salg. Kødbilen kører på Sjælland. – men kan dog også findes ved Torvehallerne.
Facebook  

Højagergård (ved Roskilde)
Højagergårds økologiske gårdbutik har oplyst at ” Vores økologisk grise-lamme-okse og kyllingekød er ikke halalslagtet.” Åben alle dage – efter aftale.
Store Valbyvej 85, 4000 Roskilde

Slagter Engdahl ved Holeby på Lolland.
Her slagter man heller ikke halal.
Industriparken 10, 4960 Holeby

Klippingeslagteren
Tværvej 5 4672 Klippinge
Facebook

Krogagergård ved Gyrstinge
Her slagtes ikke halal, som det også fremgår på forsiden.
Ørnekildevej 22, 4173 Fjenneslev
Facebook

Slager Friis Slagter Friis slagter ikke halal.
Falkoner Alle 27, 2000 Frederiksberg
Facebook

Bondegårdens Økologi
Her slagtes ikke halal. Vådagervej 13, 4250 Fuglebjerg

Dalbakkegaard.
Dalbakkegaards varer er ikke halalslagtet. De kan købes i Kbh. Dalbakkevej 2. V. Ulslev. 4894 Øster Ulslev
Facebook

Maglebrænde Slagterforretning
Østerbro 2 Maglebrænde 4850 Stubbekøbing

Dyssegården
Frederiksborgvej 570, 4000 Roskilde – Gundsømagle
Facebook

Mineslund
Asnæs skovvej 38 4400 Kalundborg
Facebook

MoremeatZ
Grønsundsvej 161 4800 Nykøbing Falster
Facebook

Fakta om halalkød

Debatten om halalkød har bølget frem og tilbage i mange år. Slagterier og fødevare-organisationer har gentagne gange påstået at der intet galt er med dansk halalkød. Budskabet fra Landbrug & Fødevarer, slagteriorganisationerne og Dyrenes beskyttelse havde virket mere oprigtigt, hvis det ikke havde været omgærdet af en del hemmeligheder og at flere lovændringer har været nødvendige, for at ændre de procedurer som organisationerne ellers i mange år havde påstået var helt problemfri.

Vi prøver at gå emnet igennem i detaljer, med links til at underbyggede de forskellige sider af emnet. Vi holder os til halalslagtet kød, da det jo siden 2014 har været forbudt at foretage den jødiske schæchtning i Danmark. Men vi vil gerne understrege, at vi arbejder på at afdække hvor stor en del af importeret kød i danske kølediske, der stammer fra den del af kreaturer der er schæchtet, men hvor kødet ikke er kosher.

Slagtemetode.


Her bliver vi først nødt til at dele dette afsnit op i to. I Danmark halalslagter man med en slags bedøvelse før halssnittet – kaldet semihalalslagtning, men meget af det importerede kød er slagtet helt uden bedøvelse. Det kalder vi ægte halalslagtning.
Det er hævet over enhver tvivl, at slagtning uden bedøvelse er dyremishandling. Også selv om imamer prædiker andet.
Ægte halalslagtning.
Det er hævet over enhver tvivl, at slagtning uden bedøvelse er dyremishandling. Også selv om imamer prædiker andet. De rapporter muslimer påstår at have, som skulle retfærdiggøre slagtning uden bedøvelse, er blevet afvist flere gange af moderne veterinærer, senest af Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet. Slagtning helt uden bedøvelse, uanset om man kalder det halal eller schæchtning er heldigvis forbudt i Danmark nu. Men rigtigt mange forbrugere er ikke klar over, at det kød man finder i køledisken kan være slagtet på denne barbariske måde. Her taler vi ikke kun om kød fra Sydafrika, eller Sydamerika. Kød fra England og mange andre europæiske lande slagtes også helt uden bedøvelse, og dette kød er oftest ikke mærket med at det er halalslagtet. Muslimske og Jødiske organisationer ønsker at vi genindfører denne barbariske slagtemetode. Så ved at købe det danske semihalalslagtede kød, støtter du inddirekte de organisationer der arbejder på at genindføre halalslagtning uden bedøvelse i Danmark.
Ved at købe det danske semihalalslagtede kød, støtter du inddirekte de organisationer der arbejder på at genindføre halalslagtning uden bedøvelse i Danmark.
Semihalal (Dansk halal)

Danske fødevareproducenter, har sammen med fødevareorganisationerne i mange år sagt, at der absolut intet problem var med halalslagtning i Danmark. Vi har i mange år gjort opmærksom på at der er store problemer med semihalalslagtning, især pga. den metode man bedøver kreaturer på. Vi har lavet en note om emnet tidligere. Bedøvelsesmetoden har alt for stor fejlmargen, som den veterinære rapport fra EU også slog fast. For mange dyr vågnede op under selve slagtningen og nogle halalslagterier brugte cashknockeren gentagne gang på samme dyr, med store lidelser for dyrene til følge. Selv om de ovennævnte organisationer påstod at alt var i skønneste orden, ændrede man alligevel Bekendtgørelsen om slagtning og aflivning af dyr. Man valgte endda at gå baglæns i forhold til dyrevelfærd. Hvor man hidtil har haft den holdning at man skal undgå at fiksere dyr i forbindelse med slagtning, er det nu et krav for at halalslagte at dyrene fikseres. Så argumentet med at man fravælger halalslagtet kød af hensyn til dyrevelfærd, er stadigt validt – Om ikke andet, skal man jo være opmærksom på at hvis man køber dansk halalkød, støtter man op om en organisation der arbejder på at indføre den ægte halal i Danmark, og så kan man vel næppe påstå at man har tænker på dyrevelfærd.

Fjerkræ
Kyllinger semihalalslagtes også i Danmark. Slagterierne og fødevareorganisationerne vil gerne have os til at tro, at alt fjerkræ stort set er halalslagtet i Danmark. Sandheden er en anden. Flere og flere kyllinger i Danmark er ikke halalslagtet. Desuden er Danmarks eksport af halalslagtede kyllinger faldet, mens importen af ikke-halalslagtede kyllinger er steget.
Også her melder fødevareorganisationer og slagterier ud, at der absolut ingen problemer er i denne slagtemetode. Sandheden er dog en anden. Halalorganisationernes krav om bedøvelsesmetoder fastholder den danske fjerkræproduktion i forældede bedøvelsesmetoder. Det er samtidig lidt underholdende at læse på Islamisk Kulturcenters facebookside, at mange muslimer slet ikke anerkender den danske semihalalslagtning som værende halal.
Halalorganisationernes krav om bedøvelsesmetoder fastholder den danske fjerkræproduktion i forældede bedøvelsesmetoder.
Halalgebyrer.
Det er nok det mest uigennemskuelige emne i denne debat. Alene det, at halal-organisationerne er fritaget for at aflægge regnskab og betale moms og skat virker underligt på alle andre der driver forretning i Danmark. Vi spurgte den tidligere Fødevareminister om halalgebyrernes størrelse. Han sendte spørgsmålet videre til Fødevarestyrelsen, som efter en del overvejen, meddelte os, at beløbet var hemmeligt “af konkurrencehensyn” De beløb som firmaer oplyser er lidt flydende. Rose fortæller at de, alt inkl. ikke betaler mere end en krone pr. ton kyllingekød. Danpo og Danish Crown er stort set enige om at de bruger ca. 100.000 kr om året, men ønsker dog ikke at uddybe eller dokumentere dette yderligere. Hvorimod Hanegal oplyser at de halalkrav de blev mødt med, var alt for høje til dem, og at Hanegal derfor afviste halalorganisationerne: “ Dette certifikat koster penge og beløbene kan være meget store, men er forskellige fra organisation til organisation og fra land til land. Det fjerkræ slagteri som Hanegal samarbejder med vedr. kyllingekød er blevet mødt med meget høje krav til betaling af halal-certifikat. Desuden ønsker den muslimske organisation, at der skal forefindes særskilte certifikater på de enkelte udskæringer. Det ønsker Hanegal ikke at betale for” Meddeler Hanegal på deres hjemmeside.
Billedet er manipuleret. Men som teksten siger kan man forvente at de 90% der ikke er økologiske, alle er halalslagtet.
Det religiøse aspekt.
Du kan se en uddybning af emnet her.
Om kristne bør spise halalkød er en debat som virkelig kan få sindene i kog. En præst har i et læserbrev uddybet hvorfor kristne ikke bør spise halalkød. Men andre præster har sagt at det må vi godt spise. Debatten er lidt underlig. Man vil til enhver tid respektere en muslims ønske om at fravælge svinekød – uden diskussion. Men hvis en kristen hævder at det er imod hans overbevisning at spise halalkød/offerkød skal hans holdning straks debatteres. Hvorfor ikke bare respektere at der er kristne, sikher og andre der ikke spiser halalkød? Andre henviser til Grundloven: § 68 Ingen er pligtig at yde personlige bidrag til nogen anden gudsdyrkelse end den, som er hans egen. ….Og mener derfor at halalafgifter strider mod grundloven, da meget af det kød man spiser er halalslagtet uden at det er mærket, og man derved ikke kan undgå at betale halalafgifter.
For sandheden, som man ellers har prøvet at skjule i mange år, er, at rituelt slagtet kød er forurenet.
Risiko for forurenet kød.
“At der er bedt en bøn over det, forurener jo ikke kødet. «, siger Flemming Thune-Stephensen, chefkonsulent og dyrelæge i Landbrug og Fødevarer” Man kunne formode at der er tale om en intern joke, når en repræsentant for Landbrug & Fødevarer, som samtidig er uddannet dyrlæge udtaler dette. For sandheden, som man ellers har prøvet at skjule i mange år, er, at rituelt slagtet kød er forurenet. Slagtemetoden er så dårlig at man må skære kød fra, pga. faren for kontaminering og sende det fraskårne til destruktion. Dette har Landbrug & Fødevarer indrømmet. Landbrug & Fødevarer ønskede en åben debat om emnet, men da vi prøvede at afkræve dem svar for det afskårne kød, valgte de at undlade at svare. I forordning 853 fra EU bliver det slået fast, at slagtning med tværlagt halssnit er forbudt på grund af faren for kontaminering af kødet – medmindre man kalder det halalslagtning/rituel slagtning