Er alle kyllinger halalslagtet?

Alt kylling i Danmark er halal!

Nej. Det er det bestemt ikke. Men det er en sætning de to største fjerkræslagterier – Rose Poultry og Danpo krampagtigt holder fast i, for at forsvare at de slagter hele produktionen halal. De repræsenterer en meget stor del af markedet, og især discountdelen af markedet. Disse slagterier slagter kun halal, og derfor vil de producenter der egentlig ikke efterspørger halalslagtning, men som får deres fjerkræ slagtet ved disse slagterier, ende ud med et produkt der er halalslagtet, men egentlig ikke mærket som halal. Blandt disse hører De 5 Gårde. Men på trods af at de to store slagterier påstår at alt kylling i Danmark er halal, er der nok en årsag til at Danpo har købt sig ind i Sødam, som ikke slagter halal. De er måske ved at vågne lidt op alligevel. Dansk fjerkræ har i de sidst år tabt markedsandele til importeret fjerkræ – en stor del heraf ikke-halalslagtet.

Vi har lavet “listen” hvor man kan se hvilke producenter der sælger kød der ikke er halalslagtet. På denne liste finder man flere fjerkræproducenter, og tallet er heldigvis stigende. Der findes mange kyllinger i køledisken i dag, der ikke er halalslagtet. Gråsten, Sødam, Løgismose, Allégårdens kyllinger m.fl. Faktisk er markedet stigende, og Dansk Fjerkræ taber marked til importerede kyllinger, da forbrugerne, i stigende grad, efterspørger kvalitetskyllinger der ikke er halalslagtet.

Retten til at fravælge halalkød respekteres ikke.
Der er en stadigt stigende del af befolkningen der ønsker at fravælge halalkød. Om dette er af religiøse årsager, om det skyldes dyrevelfærd, eller om det skyldes modstand mod at man igennem fødevarer betaler penge til islamistiske organisationer er vel egentligt underordnet. Danskere der ønsker at fravælge halal, bør respekteres på lige vilkår som muslimer eller jøder der ønsker at fravælge svinekød. Men det bliver vi ikke. Vi får serveret halalkød på sygehuse, i fængsler, i institutioner uden at vide det. Ved dit lokale pizzeria står der måske “skinke” eller “bacon” på menukortet. Men det er højst sandsynligt et produkt der er lavet af en helt anden kødtype end svinekød, og man bliver dermed snydt til at spise halalkød.

Argumenter for at halalslagte i Danmark.

“Der er kun bønnen til forskel”
Det er nok det mest slidte argument overhovedet, “Hvad skade tager du af der er bedt en bøn over kyllingen” Nu vil enhver der har set et større dansk fjerkræslagteri ikke ligefrem fornemme at der findes personer fordybet i bøn, midt i al larmen. Men det der menes er, at en del af en halalslagtning er, at der bedes en bøn i forbindelse med slagtningen. I dag foregår dette ved en imam, som er ansat via Islamisk Kulturcenter, kontrollerer slagtningen, og tavst beder en bøn når slagtningen begynder. Hans job er også at kontrollere at strømstyrken på vandbadet, (som desværre er den eneste metode der er godkendt til halalslagtning af fjerkræ i Danmark) ikke er for høj. Hvis strømstyrken er for høj, risikerer den at slå dyret ihjel, og så er dyret ikke halal.
Det er trods alt kun 10 % af eksporten af fjerkræ der går til muslimske lande, ifølge Landbrug & Fødevarer
Tænk på den danske eksport!
Vi er ikke uvidende om den danske eksport – men vi kan ikke se at det skulle være umuligt at holde en afdeling af Rose Poultry og Danpo halalfri. Ligeså vel, som deres halalafdelinger ikke må “forurenes” af dyr der ikke er halal, kunne vi ønske os, at danske varer blev produceret på slagterier, hvor religion overhovedet ikke vedkom produktionen. Og hvor man kunne bruge moderne slagtemetoder, uanset om de var halalgodkendte eller ej. Det er trods alt kun 10 % af eksporten af fjerkræ der går til muslimske lande, ifølge Landbrug & Fødevarer, så det burde være muligt at lave en decideret eksportafdeling. Vi er faktisk overbevist om at et sådan tiltag ville have en positiv effekt på den danske kyllingeproduktion – også mht. eksport.
Den danske import af fjerkræ har oplevet betydeligt større positiv udvikling de sidste år, hvor den danske eksport er faldet. Det er nærliggende at drage paralleller til den øgede import af ikke halalslagtet fjerkræ. Der findes større virksomheder som f.eks McDonald, som stiller så store krav at Danpo og Rose Poultry i længden vil tabe markedsandele her. McDonalds er allerede begyndt at købe kylling på slagterier hvor dyrevelfærd vægtes højere end enkelte religioner. Danpo har, som tidligere nævnt, købt majoriteten i Sødam. Dette kunne ligne et skridt i den rigtige retning – Vi mangler bare at man dropper de forældede strømførende bade.
Danpo har, som tidligere nævnt, købt majoriteten i Sødam. Dette kunne ligne et skridt i den rigtige retning – Vi mangler bare at man dropper de forældede strømførende bade.
Muslimske afgifter og indtægter.
Ud over bønnen, er der, som nævnt også de muslimske ansatte. Disse er et krav, og det kan både være slagtere og supervisorer der skal godkendes af, og ansættes gennem Islamisk kulturcenter. Da disse er ansat gennem Islamisk Kulturcenter, må man formode er centeret har en vis avance herpå. Enkelte danske fjerkræslagterier tør stå frem og sætte fingeren på problemet. “Det fjerkræ slagteri som Hanegal samarbejder med vedr. kyllingekød er blevet mødt med meget høje krav til betaling af halal-certifikat. Desuden ønsker den muslimske organisation, at der skal forefindes særskilte certifikater på de enkelte udskæringer. Det ønsker Hanegal ikke at betale for”
Godkendelse
Slagteriet skal som det første søge om tilladelse til at halalslagte. For at blive godkendt som halalslagteri betaler slagteriet et gebyr som starter ved 16-18.000 kr.
Kontrolgebyr
Dertil kommer et årligt kontrolgebyr. Dette gebyr betales til Islamisk Kulturcenter, og er for at kontrollere at slagteriet overholder de betingelser der skal til for at være halal.
Eksportcertifikater
Man betaler for eksportcertifikater. Disse certifikater dækker kød på op til 25 ton. Her er det vigtigt at understrege at prisen er den samme – ca. 1000 kr. uanset om certifikatet dækker 200 kg. kød. eller 25 ton. Der regnes pr påbegyndt 25 ton – og de dækker kun een udskæring. Disse certifikater skal være godkendt at MWL – Moslem World League og skal bruges til eksport.
Slagtecertifikat
Ud over halalcertifikat, udstedes også slagtecertifikat. Det er er certifikat som udstedes til den virksomhed der står for videreforarbejdningen af kyllingen. men kun for én udskæring. Da der jo er mange forskellige udskæringer, kræver disse hver et certifikat.
Audit
Slagteriet betaler også IKC for audit. Det er op til Islamisk Kulturcenter hvor ofte, og hvor meget dette omfatter.
Det siger sig selv at slagteriet, og dermed forbrugerne skal betale for de ovenstående punkter. Afgiften for den del der eksporteres til muslimske pålægges modtagerne, her er dog udelukkende tale om selve eksportcertifikatet.
Derudover findes også et halalcertifikat som bruges til dokumentation mellem danske slagterier og opskæringsvirksomheder, men om dette certifikat også er belagt med afgift ved vi ikke.
Så selv om Danpo påstår at de ikke betaler over 100.000 kr til Islamisk Kulturcenter, kan man godt tvivle lidt på denne påstand med ovenstående in mente. Man kan jo også undres over at slagterierne i årevis har nægtet af fremlægge en oversigt over udgifter til muslimske organisationer. medierne har påvist at disse indtægter går til islamistiske organisationer – men slagterierne har ikke kommenteret på dette. Tvært imod påstår Danpo at “ Kulturcenteret driver kirke med almindelige kirkelige handlinger, deltager i danske og tværkulturelle arrangementer og fungerer som besøgscenter for skoler og lignende” – på Danpos hjemmeside. De muslimske organisationer prøver for tiden at overbevise finske fjerkræslagterier om at de skal halalslagte. De tilbagemeldinger vi får fra Finland tyder på at de beløb de bliver præsenteret for er næsten oppe på 1 kr. på kg. kød. Det er det højeste beløb vi endnu har hørt om. Her er det værd at bemærke at Rose Poultry i dag ejes af den finske koncern HKscan. HKscans kommunikationschef Kristian Mortensen påstår at Rose Poultry ikke betaler over èn krone pr. ton kød i samlet udgift til Islamisk Kulturcenter. Han har dog efterfølgende ikke ønsket at bekræfte denne påstand.

Lovgivning

I den gamle bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr stod: Det er en betingelse, at slagtningen foregår på et slagteri, og at kødet fra et dyr helt eller delvist forventes afsat til eller afsat med henblik på videresalg til befolkningsgrupper, der efterspørger dyr slagtet efter religiøse ritualer.
Men da flere slagterier fik politianmeldelse for at sælge dette kød til hele markedet, uden skelen til religion, ændrede man formuleringen i den efterfølgende bekendtgørelse til: Det er endvidere en betingelse, at slagtningen foregår på et slagteri, og at kød eller andre dele fra et dyr helt eller delvist forventes afsat til eller afsat med henblik på videresalg til befolkningsgrupper, der efterspørger dyr slagtet efter religiøse ritualer.
Nu pointerer man at der er muslimsk marked før kyllingefødder, og dermed begrundelse for at slagte alt kylling halal. Derfor er alt fjerkræ fra de store slagterier i dag halalslagtet. Og det på trods af, at under 10% af den samlede eksport går til de muslimske lande.
EU fastslog i 1998 at der var problemer med dyrevelfærden mht. strømførende bade “I juni 1998 afgav Den Videnskabelige Komité for Dyrs Sundhed og Trivsel en rapport om anvendelsen af blandinger af kulsyre, ilt og nitrogen til bedøvelse eller aflivning af fjerkræ(1). Rapporten viste, at sammenlignet med elektricitet kan anvendelsen af en kombination af disse gasser forbedre kødkvaliteten og dyrevelfærden. På grundlag af holdningen i Den Videnskabelige Veterinærkomité er Kommissionen ved at forberede et forslag vedrørende bedøvelse og aflivning af dyr. Forslaget forventes fremsat i nær fremtid.” – Vi venter stadig!

Slagtemetoden.

Strømførende vandbade
Fjerkræslagterierne og Dyrenes Beskyttelse har i mange år påstået at den metode man halalslagter med i Danmark er den mest dyrevenlige og moderne metode der findes – men dette er ikke sandt. “ Hvad angår dyrevelfærden er processen anerkendt af Dyrenes Beskyttelse og Fødevarestyrelsen. Forud for aflivning bedøves kyllingerne ved at deres hoveder føres hurtigt gennem et strømførende kar med vand. Bedøvelsen sikrer en smertefri aflivning og sker jævnfør dansk og europæisk lovgivning.” Skriver Danpo.
Alternativer til strømførende bade
Der er bedre metoder med co2 der ikke stresser dyrene under ophængning, og som bedøver dem omgående. Et kritikpunkt ved bedøvelse med strømførende vandbade har i mange år været, at dyrene ikke er bedøvet – men paralyseret pga strøm. Ligeledes har der været stor diskussion om strømstyrken i de strømførende saltvandsbade. Hvis strømstyrken er for høj risikerer den at slå kyllingen ihjel – hvilket efter vores opfattelse er helt OK. da det jo egentlig er meningen med det hele. Men… Så er kyllingen ikke halal efter muslimernes opfattelse. Derfor kræver de at man skruer ned for strømstyrken i Danmark, så de er sikre på at dyrene ikke dør – før de slås ihjel?? Derfor er det en del af imamens job at kontrollere at dyrene ikke dør af strømbadet. “ Slagtningen skal ifølge loven overværes af en slagterimedarbejder for at sikre, at dyrene ikke lider overlast. På de danske slagterier er disse medarbejdere muslimer “ – Vi finder det meget betænkeligt at man i Danmark har sat personer der er modstandere af bedøvelse, til at overvåge….. netop bedøvelsesmetoden.
– Vi finder det meget betænkeligt at man i Danmark har sat personer der er modstandere af bedøvelse, til at overvåge….. netop bedøvelsesmetoden.
Hvad siger EU til vandbadet?

I EU’s forordning Nr. 1099/2009 af 24. september 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet står “ Henstillinger om udfasning af brugen af kuldioxid til aflivning af svin og af fuglevandbade til bedøvelse af fjerkræ er ikke medtaget i denne forordning, da konsekvensanalysen viste, at sådanne henstillinger i øjeblikket ikke er økonomisk bæredygtige i EU” Ovenstående viser at EU er fuldt ud klar over at bedøvelsen med vandbad burde udfases, men da det er den eneste der er halalgodkendt, vælger man at se gennem fingre med dette, og fortsætter med at bruge den.

Bedøvelse med CO2
Et argument som har været brugt mod bedøvelse med Co2 er at man ikke har erfaring med den slags bedøvelse i Danmark. Dette er ikke sandt. I mange år, har den såkaldte Chickpulp kørt rundt i landet, når udtjente æglægningshøns skal aflives. Her kommer man fjerkræ i en kasse der er påmonteret på maskinen, de bliver omgående bedøvet/slået ihjel, og fortsætter automatisk videre i maskinen til slagtning til f.eks minkfoder. Den virkelige årsag til at producenter, samt Dyrenes beskyttelse ikke med det samme klapper i hænderne over de nye bedøvelsesmetoder, er nok den, som bliver fastslået i en rapport fra teknologisk institut DMRI fra den 10. marts 2011. Her konkluderer man: El-bedøvede kyllinger genvinder bevidstheden, således at de kan stå op ca. 120 sekunder efter bedøvelsens ophør, hvorimod det ikke er alle gasbedøvede kyllinger, der genvinder bevidstheden, når alle kyllinger skal være forsvarligt bedøvede.
Det virkelige problem er måske religion? Derved kommer vi formodentligt til kernen af problemet. De nyere og bedre bedøvelsesmetoder er ikke halal, da de dræber dyret, i stedet for at bedøve dem. Derved kan metoden ikke halalgodkendes. Muslimer går meget op i at dyret er i live i slagteøjeblikket, og påstår fejlagtigt at dette er et krav for at blodet kan forlade dyret. Dialrelrapporten slår fast at afblødningen er den samme uanset om et dyr afbløder umiddelbart efter at være slået ihjel, eller om der er ved bevidsthed, eller er bedøvet.
Dyrenes Beskyttelse.
Dyrenes beskyttelse har lidt ambivalent holdning til emnet. Den bedøvelsesmetode som bruges til bedøvelse af det fjerkræ der bærer mærket “Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse” ønsker Dyrenes Beskyttelse også forbud imod. Desværre har Dyrenes Beskyttelse fjernet alle udtalelser fra deres dyrlæger på deres webside, som fremstod som kritiske overfor halalslagtning i Danmark, med den seneste opdatering af hjemmesiden.
Engang et respekteret mærke. Men efter at Dyrenes Beskyttelse brød deres egne regler for at tilfredsstille Dansk Supermarked og importere halalslagtet lam, slagtet efter metoder som DB ikke godkender i Danmark, har mange mistet tilliden til mærket.
“Processen er anerkendt af Dyrenes Beskyttelse “ Skriver Danpo, men andre steder siger Dyrenes Beskyttelse “ Forbyd strømbad til fjerkræ “ Dyrenes Beskyttelse siger i forbindelse med slagtning af høns, at bedøvelse med CO2 er at foretrække “Rent dyrevelfærdsmæssigt er det at foretrække, fordi det sker lige udenfor stalden. Dyrene slipper nemlig for en transport til slagteriet “ Men et andet sted kan vi citere dem for at sige “Og Dyrenes Beskyttelse har heller ikke noget at indvende, så længe de danske regler overholdes. – Det foregår på fuld forsvarlig vis. Vi er ligeglade med det religiøse aspekt” I 2015 ville Dyrenes Beskyttelse have en rapport om de nye bedøvelsesmetoder klar. Vi har rykket efter denne rapport, men har ikke fået noget konkret svar. Derfor anbefaler Dyrenes Beskyttelse stadig den forældede bedøvelsesmetode med strømførende bade.
Landbrug & Fødevarer beretter at halalslagtning udelukkende skyldes 10% af produktionen http://www.lf.dk/for-medlemmer/lf-business/2016/6/halal#.V9J5zK0pqLU
Statistikker over æg- og fjerkræproduktionen i Danmark til og med 2014. http://www.lf.dk/~/media/danskfjerkrae/aarsberetning/fr-%C3%A5rsberetning-2014–endelig.pdf?la=da
Dyrenes Beskyttelse siger at Chickpulp er at foretrække https://www.facebook.com/DyrenesBeskyttelse/posts/272177256135794
Hanegal tager afstand fra halal http://hanegal.dk/viden-om/halal/
Danpo fortæller om islamistisk afgift http://www.danpo.dk/da/om-danpo/halal
EU’s forordning Nr. 1099/2009 af 24. september 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32009R1099&from=DA

2 tanker om “Er alle kyllinger halalslagtet?”

  1. Tusind tak for en god og informativ artikel. Jeg håber i vedbliver at holde os halal-nægtere opdateret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *